۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
پذیرش و مدارک پزشکی
تاریخ به روزرسانی: 1398/05/05

واحد پذيرش و مدارك پزشكي  بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

نام و نام خانوادگي مسئول پذيرش و مدارك پزشكي

احمد رجب زاده


 

تحصيلات

كارشناس ارشد فناوري اطلاعات سلامتتلفن تماس

32383035- داخلي3035


 

پيام مدير واحد :

امروزه قدرت برتر جهاني در دست توليدكنندگان اطلاعات و سيستم هاي منسجم و متراكم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است و سازمان موفق سازماني است كه داده هاي صحيح، دقيق، بهنگام و جامع در اختيار داشته باشد و بتواند در كمترين زمان به داده هاي مورد نيازش دستيابي داشته باشد.

 رسالت واحد:

خدمات پزشكي با كيفيت مستلزم وجود مدارك و مستندات پزشكي كامل و دقيق است. شرح حال و تاريخچه بيماري، گزارشات سير بيماري، معالجات و دارو هاي ارائه شده، نتايج ازمايشات و گرافي ها، نتيجه درمانهاي ارائه شده و ... همگي مدارك پزشكي بيمار را تشكيل ميدهند و مطمئنا بدون وجود گزارشات دقيق، جامع ، به موقع، قابل دسترس و خوانا، ارائه بهترين درمان و مراقبت ممكن نخواهد بود. لذا رسالت بخش مدارك پزشكي بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس كمك به افزايش كيفيت خدمات درماني و مراقبت از بيماران از طريق افزايش كيفيت مستندات پزشكي و حاكميت اطلاعات است.

 معرفي واحد:

مدارك پزشكي به عنوان محك ذيقيمتي از فعاليتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت كادر بيمارستاني، والاترين و باارزشترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مديريتي در رده هاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد، از اينرو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه تفكر و بينش اطلاعاتي است.

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

1- به عنوان اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار .

2- به عنوان ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم مي باشند.

3- جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار.

4- به عنوان اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي.

5- جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول.

6- جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني.

7- آموزش و پژوهش.

بخش مدارك پزشكي بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخشهاي بيمارستاني بشمار مي آيد:

-       ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران.

-       داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها.

-       گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها.

-       تهيه خلاصه پرونده پزشكي به منظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام.

-       ارزشيابي خدمات ارائه شده به بيمار توسط بيمارستان.

-       كمك به امر تصميم گيري مديريت بيمارستان در توسعه امكانات و تجهيزات بخشها و ...

تحقق اهداف مذكور بدون يك مديريت مؤثر و كارا و استانداردهاي شناخته شده جهاني و كشوري اگر غير ممكن نباشد، اما بسيار دشورار خواهد بود.

شرح وظايف:

الف) حوزه مدارك پزشكي

1- طراحي، توسعه، استقرار بروزآوري سيستم هاي مورد نياز در زمينه تشكيل، گردش،كنترل و بايگاني مدارك پزشكي

2- پيگيري انجام كليه مكاتبات و ارسال/ دريافت اسناد ومدارك پزشكي مورد نياز توسط واحد دبيرخانه بيمارستان به/ از ارگانها و نهادها

3- ثبت، ضبط، نگهداري و اخذ رضايت معالجه و عمل جراحي از بيمار

4- برنامه ريزي و اقدام به منظور در اختيار قراردادن تصوير مدارك پزشكي بيمار حسب تقاضاي وي يا نماينده قانوني او يا ساير افراد مجاز،جهت ارائه به سازمانهاي مختلف

5- مشاركت و تعامل در برنامه ريزي، هماهنگي و مديريت تشكيل كميته اسناد و مدارك پزشكي بيمارستان و پيگيري انجام وظايف و مسئوليت ها و دستور جلسات كميته اسناد و مدارك پزشكي و ارائه گزارشها و اطلاعات در زمينه پيشرفت فعاليت هاي مرتبط به افراد و مراجع ذيربط

7- انجام كليه فعاليت ها و اقدامات لازم به منظور كنترل و بررسي پرونده هاي بيماران از نظر كيفي و كمي و احصاء نواقص و كاستي هاي اطلاعاتي در آنها و ارجاع پرونده هاي ناقص به بخش هاي باليني و... پيگيري جهت رفع اين نواقص

8- انجام كليه برنامه ريزي ها و اقدامات لازم جهت تفكيك و بايگاني پرونده هايي كه از نظر كميت و كيفيت اطلاعات كامل مي باشند مطابق با رويه ها و دستورالعمل هاي مشخص پس از مرحله كد گذاري پرونده ها

9- تهيه و به روزآوري نسخه هاي پشتيبان( Back – up) از پرونده هاي الكترونيكي بيماران و انجام اقدامات و فعاليت هاي لازم به منظور اجراي روش ها و دستورالعمل هاي مرتبط

10- انجام كليه امورمربوط به انتقال پرونده ها از بايگاني فعال به بايگاني راكد مطابق دستورالعمل، استاندارها و الزامات

11- نظارت مستمر برفضاي فيزيكي و الكترونيكي بايگاني پرونده ها و پيگيري اجراي اقدامات لازم جهت حفظ و افزايش سطح امنيت وايمني فضاي بايگاني پرونده ها

ب) حوزه آمار و كد گذاري

1- طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري رويه هاي مناسب جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي آماري بيمارستاني

2- بررسي و مطالعه اطلاعات آماري شامل اطلاعات جمع آوري شده از طريق فرم هاي كاغذي و اطلاعات ايجاد شده در سيستم HIS بر اساس مباني علمي و روش هاي آماري و استخراج و محاسبه شاخص هاي آماري بيمارستان

3- انجام كليه اقدامات و فعاليت هاي لازم در زمينه انتشار شاخص هاي آماري و گزارش هاي تحليلي و مقايسه اي به صورت دوره اي و موردي،در قالب گزارش هاي تحليلي كاغذي، فايل هاي الكترونيكي، دفترچه هاي آماري، نشريه هاي داخلي و.... ارسال آنها به مراكز و مراجع ذيربط

4- انجام كليه مطالعات، برنامه ريزي ها، اقدامات و پيگيري هاي لازم جهت مكانيزه كردن كامل فرآيند جمع آوري اطلاعات، تحليل و استخراج شاخص ها و انتشار شاخص هاي آماري با استفاده از فناوري اطلاعات و شبكه اينترنت و سيستم HIS با همكاري گروه فناوري اطلاعات

5- انجام فعاليت ها و اقدامات لازم در زمينه كد گذاري فعاليت هاي تشخيصي و درماني و عمل هاي جراحي صورت گرفته بر اساس كتاب هاي ICD-9 CM , ICD-10

پذيرش در بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس به دو صورت  پذيرش سرپايي(اورژانس) و پذيرش بستري مي باشد كه روند پذيرش در هر كدام به شرح زير مي باشد :

 پذيرش سرپايي: در اين نوع پذيرش بيمار زماني كه به پزشك اورژانس مراجعه مي نمايد و پزشك اورژانس نيز تشخيص مي دهد كه بيمار ساعاتي را بايد تحت نظر پزشك قرار گيرد ، پرسنل پذيرش  پرونده بستري اورژانس را جهت بيمار تشكيل داده و به بيمار يا همراه وي تحويل مي دهند كه كليه اقدامات پزشكي و پاراكلينيكي در اين پرونده به ثبت مي رسد .  

پذيرش بستري : در اين نوع پذيرش بيماران مختلف در بخش هاي  مختلف بستري بيمارستاني بستري شده و خدمات پزشكي و پرستاري را دريافت مي نمايند . در اين نوع پذيرش نيز بيمار با مراجعه به واحد درمانگاه بيمارستان يا مطب پزشك در صورت صلاحديد پزشك مبني بر بستري شدن در بخش دستور بستري را به واحد پذيرش ارائه داده و تشكيل پرونده بستري مي دهد . نوع ديگر پذيرش بستري نيز ارجاع از اورژانس است بدين معني كه  متخصص محترم بيمارستان پس از معاينه بيماران بستري در اورزانس دستور بستري در بخش را صادر مي نمايد كه بيمار از واحد اورژانس به بخش مورد نظر منتقل مي شود .

لازم به ذكر است كه دستور بستري بيماران حتماً در دفترچه درماني بيمار بايد ثبت شود در غير اين صورت هزينه بيمارستان به صورت آزاد محاسبه مي شود . 

ضمناً براي موارد اعمال جراحي رضايتنامه از خود بيمار يا در صورت عدم دسترسي به بيمار بستگان درجه يك از قبيل پدر ، برادر بزرگ ، همسر و ... لازم مي باشد .
 
 

 
تعداد بازدید: 726
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.8 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی- طبس - بلوار مطهری - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی)
تلفن: 9-32383000-056     دورنگار: 32836252-056   کدپستی     E-mail:btabas [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal