آزمایشگاه بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه

وحید سلمانی زاده

     

تحصیلات

کارشناس آزمایشگاه

   

تلفن تماس

32383022- داخلی 3022    
           
 
   نام و نام خانوادگی مسئول فنی آزمایشگاه                    تخصص  
 
             طاهره توحیدی زاده                                   پاتولوژیست     
  
   
                   
کپی لینک کوتاه :