بخش اطفال بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

 
           

نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

طیبه فتحی

     

تحصیلات

کارشناس پرستاری

   

تلفن تماس

32383320- داخلی 3320

   
                                                                                                                                                         پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
     بنفشه ذوالفقاری                                    اطفال
     ملیحه مرادی                                        اطفال
         
                  
 
پیام سرپرستار بخش :

 

از آنجا که هفتاد درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه را مادران و کودکان تشکیل می دهند ، لذا ما پرستاران بخش اطفال بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس برآنیم تا با افزایش خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب و همه جانبه کیفیت زیستی و رشد بیولوژیکی مادران و نوزادن را افزایش داده و نیروی موثر و کارآمد برای نسلهای آینده در جامعه ایجاد نمائیم .
 
 
 
                   
 
                      
 
 
کپی لینک کوتاه :