بخش همو دیالیز بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس
 
           

نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

سمیه راستینه

     

تحصیلات

کارشناس پرستاری

   

تلفن تماس

32383336- داخلی 3336

   
    
              پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
           بیتا بقائی                                   داخلی    
      عباس بدرام                                داخلی
      زهرا سادات موسوی                     داخلی
                                       
                                
 
 
                   
 
 

                     
 
کپی لینک کوتاه :