بخش زنان و زایمان بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

 

           

    نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

فاطمه دوستدار

     
 

               تحصیلات

      کارشناس پرستاری

   

               تلفن تماس

32383310- داخلی3310

 
   
              پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
                  منصوره سنگچولی مقدم                            زنان و زایمان     
             هدی باقری                                           زنان و زایمان
            عظیمه گلزار طزرجانی                             زنان و زایمان
             فاطمه ملکی زاده                                     زنان و زایمان
                           
                                                                                                              
 
پیام سرپرستار بخش :

 

از آنجا که هفتاد درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه را مادران و کودکان تشکیل می دهند ، لذا ما پرستاران بخش زنان بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس برآنیم تا با افزایش خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب و همه جانبه کیفیت زیستی و رشد بیولوژیکی مادران و نوزادن را افزایش داده و نیروی موثر و کارآمد برای نسلهای آینده در جامعه ایجاد نمائیم .
 
 
 
                   
 
 
 
                    
 
 
کپی لینک کوتاه :