بخش ICU بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس
 
           

    نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

  فاطمه محمدنژاد

     
 

               تحصیلات

      کارشناس پرستاری

   

               تلفن تماس

32383125- داخلی3125  
   
              پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
           بیتا  بقائی                                             داخلی
                        حسین محمدزاده                                  جراح عمومی        
        عباس بدرام                                           داخلی
                                                     محمد نعیمی پور                                 بیماری های عفونی                                
                                   فهیمه جعفریان مقدم                         داخلی مغز و اعصاب              
                                 نسیم شیوا                                                بیهوشی                      
                           ابراهیم نباتی                                    جراح مغر و اعصاب          
          خزر ادیب مرادی                                             ارتوپدی
           زهرا سادات موسوی                                          داخلی
         مهدی زارع                                                   ارتوپدی
 
 
 
                   
 
 
 
                   
 
 

 
                   
 
 
کپی لینک کوتاه :