بخش  NICU بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس
 

           

    نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

  مریم ملاحسن زاده

     
 

               تحصیلات

      کارشناس ارشد پرستاری

   

               تلفن تماس

32383130- داخلی 3130

 
   
              پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
     بنفشه ذوالفقاری                                    اطفال
      ملیحه مرادی                                         اطفال
             
                       
                   
 
 
 

 

 

 

کپی لینک کوتاه :