ریاست بیمارستان

نام و نام خانوادگی: حسین محمد زاده
تحصیلات:
متخصص جراحی عمومی
شماره داخلی: 
3301
شماره تماس مستقیم:  
05632383301
سابقه کاری:  
4 سال
پست الکترونیک: 
h.mohammadzadeh@bums.ac.ir

مدیر بیمارستان

نام و نام خانوادگی: محمد عباس زاده
تحصیلات:
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
شماره داخلی: 
3300
شماره تماس مستقیم:  
05632383300
سابقه کاری:  
16 سال
پست الکترونیک: 
m.abbaszadeh@bums.ac.ir

مدیر دفتر پرستاری بیمارستان

نام و نام خانوادگی: حسین ناظمی
تحصیلات:
کارشناس ارشد پرستاری
شماره داخلی: 
3302
شماره تماس مستقیم:  
05632383302
سابقه کاری:  
24 سال
پست الکترونیک: 
nazemi55@bums.ac.ir

حراست بیمارستان

نام و نام خانوادگی: مجید نوروزی ثانی
تحصیلات:
کارشناس ارشد پرستاری
شماره داخلی: 
3075
شماره تماس مستقیم:  
05632383075
سابقه کاری:  
15سال
پست الکترونیک: 
majid.sani192@bums.ac.ir
کپی لینک کوتاه :