مرکز جامع تصویربرداری بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

نام و نام خانوادگی مسئول بخش تصویربرداری

وجیهه جراحی

     

تحصیلات

کاردان رادیولوژی

   

تلفن تماس

32383029- داخلی 3029

   
                       
   نام و نام خانوادگی مسئول فنی                        تخصص  
 
             زینب شفیعیان                                   رادیولوژیست     
  
        محمد شفیعی                                   رادیولوژیست
 
       عاطفه شادکام                                   رادیولوژیست
 
                  
 
 
 

 

 
کپی لینک کوتاه :