معاونت آموزشی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس مصمم است با اتکا به اساتید، کارکنان و دانشجویان در محیطی فعال و پویا و با بهره مندی از فناوری های نوین ، کار گروهی و همکاری بین رشته ای  ضمن توسعه  مرزهای دانش در جهت تحقق آموزش پاسخگو، عدالت محور و نهادینه سازی اخلاق حرفه ای گام بردارد.   

اهدف کلان:

ارتقاء هدفمند کمی و کیفی آموزش

ایجاد فرصت های آموزشی نوین 

 

شرح وظایف

  • تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در راستای تحقق اهداف آموزشی بیمارستان.
  • پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی از طریق نظام مدون.
  • همکاری و تعامل با اعضای هیات علمی دانشکده ها و فراگیران بالینی در جهت ارتقاء آموزش بالینی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به بیماران.
  • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی؛
  • طراحی برنامه مکتوب و مشخص برای آشنایی فراگیران در رده های مختلف با محیط آموزشی ، اعضای هیات علمی ، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوری، ایمنی ، بهداشت، رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی ، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان و پرسنل پرستاری.
  • حمایت و همکاری در آموزش فراگیران در بخش های درمانی و تشخیصی
  • نظارت بر رعایت حقوق بیمار در فرایندهای آموزشی.

 

کپی لینک کوتاه :