نام و نام خانوادگی:

حمیدرضا  خسروی زاده

 
 

سمت :

معاون آموزشی

تحصیلات:

کارشناس ارشد پرستاری

شماره های تماس :

32383180

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی:

رضا  صالحی نیا

 
 

سمت :

معاون پژوهشی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد تکتونولوژی اتاق عمل 

شماره های تماس :

32383180

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی:

زکیه  عبدالهی

 
 

سمت :

کارشناس برنامه ریزی و مدریت اموزشی

تحصیلات:

کارشناس ارشد پرستاری

شماره های تماس :

32383180

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی:

مرضیه  نصیری

 
 

سمت :

 

تحصیلات:

کارشناس ارشد تکتونولوژی اتاق عمل 

شماره های تماس :

 32383180

ایمیل:

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    کپی لینک کوتاه :