بخش اورژانس بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

 
           

    نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

  حمید  فهرستی ثانی

     
 

               تحصیلات

      کارشناس پرستاری

   

               تلفن تماس

32383051-3052

داخلی 3052-3051
   
              پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
                باقر جعفری                                                  پزشک عمومی        
               سید جلال مرتضوی یک                                   پزشک عمومی            
   محمد امین امینی                                           پزشک عمومی
   محمدساجد دهقان                                         پزشک عمومی 
      مهسا حجاری                                                 پزشک عمومی
       سلیمه سرباز حقیقی                                        پزشک عمومی  
    فائزه ملکی                                                    پزشک عمومی 
    ریحانه محمدی                                               پزشک عمومی 
   مژگان ولی زاده                                             پزشک عمومی
    انسیه پیوندی                                               پزشک عمومی 
   فائزه رزاقی                                                    پزشک عمومی 
الهه قاسمی طوسی                                         طب اورژانس
                          
 
                    
 
 
 
 
کپی لینک کوتاه :