پذیرش و مدارک پزشکی

واحد پذیرش و مدارک پزشکی  بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

نام و نام خانوادگی مسئول پذیرش و مدارک پزشکی

مهدیه امینی 

تحصیلات

کارشناس فناوری اطلاعات سلامتتلفن تماس

32383038- داخلی3038


 

پیام مدیر واحد :

امروزه قدرت برتر جهانی در دست تولیدکنندگان اطلاعات و سیستم های منسجم و متراکم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است و سازمان موفق سازمانی است که داده های صحیح، دقیق، بهنگام و جامع در اختیار داشته باشد و بتواند در کمترین زمان به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد.

 رسالت واحد:

خدمات پزشکی با کیفیت مستلزم وجود مدارک و مستندات پزشکی کامل و دقیق است. شرح حال و تاریخچه بیماری، گزارشات سیر بیماری، معالجات و دارو های ارائه شده، نتایج ازمایشات و گرافی ها، نتیجه درمانهای ارائه شده و ... همگی مدارک پزشکی بیمار را تشکیل میدهند و مطمئنا بدون وجود گزارشات دقیق، جامع ، به موقع، قابل دسترس و خوانا، ارائه بهترین درمان و مراقبت ممکن نخواهد بود. لذا رسالت بخش مدارک پزشکی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس کمک به افزایش کیفیت خدمات درمانی و مراقبت از بیماران از طریق افزایش کیفیت مستندات پزشکی و حاکمیت اطلاعات است.

 معرفی واحد:

مدارک پزشکی به عنوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی، والاترین و باارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد، از اینرو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفکر و بینش اطلاعاتی است.

اهدافی که مدارک پزشکی تأمین می کند عبارتند از:

1- به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار .

2- به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.

3- جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار.

4- به عنوان اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی.

5- جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسئول.

6- جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی.

7- آموزش و پژوهش.

بخش مدارک پزشکی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس با هدف ارائه خدمات به بیماران، پزشکان، مدیران بیمارستانها و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی بشمار می آید:

-       ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران.

-       داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها.

-       گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها.

-       تهیه خلاصه پرونده پزشکی به منظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام.

-       ارزشیابی خدمات ارائه شده به بیمار توسط بیمارستان.

-       کمک به امر تصمیم گیری مدیریت بیمارستان در توسعه امکانات و تجهیزات بخشها و ...

تحقق اهداف مذکور بدون یک مدیریت مؤثر و کارا و استانداردهای شناخته شده جهانی و کشوری اگر غیر ممکن نباشد، اما بسیار دشورار خواهد بود.

شرح وظایف:

الف) حوزه مدارک پزشکی

1- طراحی، توسعه، استقرار بروزآوری سیستم های مورد نیاز در زمینه تشکیل، گردش،کنترل و بایگانی مدارک پزشکی

2- پیگیری انجام کلیه مکاتبات و ارسال/ دریافت اسناد ومدارک پزشکی مورد نیاز توسط واحد دبیرخانه بیمارستان به/ از ارگانها و نهادها

3- ثبت، ضبط، نگهداری و اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی از بیمار

4- برنامه ریزی و اقدام به منظور در اختیار قراردادن تصویر مدارک پزشکی بیمار حسب تقاضای وی یا نماینده قانونی او یا سایر افراد مجاز،جهت ارائه به سازمانهای مختلف

5- مشارکت و تعامل در برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت تشکیل کمیته اسناد و مدارک پزشکی بیمارستان و پیگیری انجام وظایف و مسئولیت ها و دستور جلسات کمیته اسناد و مدارک پزشکی و ارائه گزارشها و اطلاعات در زمینه پیشرفت فعالیت های مرتبط به افراد و مراجع ذیربط

7- انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات لازم به منظور کنترل و بررسی پرونده های بیماران از نظر کیفی و کمی و احصاء نواقص و کاستی های اطلاعاتی در آنها و ارجاع پرونده های ناقص به بخش های بالینی و... پیگیری جهت رفع این نواقص

8- انجام کلیه برنامه ریزی ها و اقدامات لازم جهت تفکیک و بایگانی پرونده هایی که از نظر کمیت و کیفیت اطلاعات کامل می باشند مطابق با رویه ها و دستورالعمل های مشخص پس از مرحله کد گذاری پرونده ها

9- تهیه و به روزآوری نسخه های پشتیبان( Back – up) از پرونده های الکترونیکی بیماران و انجام اقدامات و فعالیت های لازم به منظور اجرای روش ها و دستورالعمل های مرتبط

10- انجام کلیه امورمربوط به انتقال پرونده ها از بایگانی فعال به بایگانی راکد مطابق دستورالعمل، استاندارها و الزامات

11- نظارت مستمر برفضای فیزیکی و الکترونیکی بایگانی پرونده ها و پیگیری اجرای اقدامات لازم جهت حفظ و افزایش سطح امنیت وایمنی فضای بایگانی پرونده ها

ب) حوزه آمار و کد گذاری

1- طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری رویه های مناسب جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های آماری بیمارستانی

2- بررسی و مطالعه اطلاعات آماری شامل اطلاعات جمع آوری شده از طریق فرم های کاغذی و اطلاعات ایجاد شده در سیستم HIS بر اساس مبانی علمی و روش های آماری و استخراج و محاسبه شاخص های آماری بیمارستان

3- انجام کلیه اقدامات و فعالیت های لازم در زمینه انتشار شاخص های آماری و گزارش های تحلیلی و مقایسه ای به صورت دوره ای و موردی،در قالب گزارش های تحلیلی کاغذی، فایل های الکترونیکی، دفترچه های آماری، نشریه های داخلی و.... ارسال آنها به مراکز و مراجع ذیربط

4- انجام کلیه مطالعات، برنامه ریزی ها، اقدامات و پیگیری های لازم جهت مکانیزه کردن کامل فرآیند جمع آوری اطلاعات، تحلیل و استخراج شاخص ها و انتشار شاخص های آماری با استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت و سیستم HIS با همکاری گروه فناوری اطلاعات

5- انجام فعالیت ها و اقدامات لازم در زمینه کد گذاری فعالیت های تشخیصی و درمانی و عمل های جراحی صورت گرفته بر اساس کتاب های ICD-9 CM , ICD-10

پذیرش در بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس به دو صورت  پذیرش سرپایی(اورژانس) و پذیرش بستری می باشد که روند پذیرش در هر کدام به شرح زیر می باشد :

 پذیرش سرپایی: در این نوع پذیرش بیمار زمانی که به پزشک اورژانس مراجعه می نماید و پزشک اورژانس نیز تشخیص می دهد که بیمار ساعاتی را باید تحت نظر پزشک قرار گیرد ، پرسنل پذیرش  پرونده بستری اورژانس را جهت بیمار تشکیل داده و به بیمار یا همراه وی تحویل می دهند که کلیه اقدامات پزشکی و پاراکلینیکی در این پرونده به ثبت می رسد .  

پذیرش بستری : در این نوع پذیرش بیماران مختلف در بخش های  مختلف بستری بیمارستانی بستری شده و خدمات پزشکی و پرستاری را دریافت می نمایند . در این نوع پذیرش نیز بیمار با مراجعه به واحد درمانگاه بیمارستان یا مطب پزشک در صورت صلاحدید پزشک مبنی بر بستری شدن در بخش دستور بستری را به واحد پذیرش ارائه داده و تشکیل پرونده بستری می دهد . نوع دیگر پذیرش بستری نیز ارجاع از اورژانس است بدین معنی که  متخصص محترم بیمارستان پس از معاینه بیماران بستری در اورزانس دستور بستری در بخش را صادر می نماید که بیمار از واحد اورژانس به بخش مورد نظر منتقل می شود .

لازم به ذکر است که دستور بستری بیماران حتماً در دفترچه درمانی بیمار باید ثبت شود در غیر این صورت هزینه بیمارستان به صورت آزاد محاسبه می شود . 

ضمناً برای موارد اعمال جراحی رضایتنامه از خود بیمار یا در صورت عدم دسترسی به بیمار بستگان درجه یک از قبیل پدر ، برادر بزرگ ، همسر و ... لازم می باشد .
 
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/25
تعداد بازدید:
2021
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:7
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal