اولویت های پژوهشی

اولویت های   ﭘﮋوهشی ارائه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ EDO  دانشگاه

 
 اثربخشی ارزشیابی اساتید در کیفیت تدریس ارائه شده
·         رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰارهای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ.
·         ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرهای اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش(داﻧﺸﮑﺪه ها و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن های آﻣﻮزﺷﯽ. )
·           ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ (داﻧﺸﮑﺪه ها و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهای آﻣﻮزﺷﯽ/ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ)
·         ﻣﻘﺎیسه ی ﺷﯿﻮه های  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﺎ ﺷﯿﻮه های ﻧﻮﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ (دروس ﻧﻈﺮی، ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ)
·           ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزهای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رشته ی  ... ﺑﺎ توجه به  ﻧﯿﺎز جامعه و ﻧﻈﺎم بهداﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ به ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رشته   
·          ارائه راهکارهای ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی های اﻋﻀﺎی هیات ﻋﻠﻤﯽ(در زمینه های ﺗﺪرﯾﺲ، پژوهش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ)
·         مقایسه روش تدریس سنتی با روش های نوین تدریس در یادگیری و رضایت فراگیران
·         بررسی نیاز به بازنگری برنامه های درسی بر اساس نیاز آموزشی فراگیران، استاندارد سازی دوره های آموزشی و نیاز جامعه و نظام بهداشتی-درمانی به خدمات فارغ التحصیلان رته مورد نظر
·         اهمیت کسب مهارت های حرفه ای در دانشگاه برا برآوردن نیاز جامعه و نظام بهداشتی-درمانی
·         تاثیر آموزش مهارتهای مطالعه در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
·         پیشرفت تحصیلی دانشجویان : علل، موانع، چالش ها و راهکارها
·         اعمال معیار های اخلاق حرفه ای (اخلاق پزشکی در اموزش و پژوهش)
·         تاثیر آموزش به بیمار و خانواده اش بر روند درمان بیمار
·         نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/19
تعداد بازدید:
81
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal